Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिनमा ।

सुल्क

रु. १०/- को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 •  
 • अनुसूची १ फारममा गा.पा. अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको सिफारिस  ।
 • वडा कार्यालयको सिफारिस ।
 • बावु वा आमाको ना.प्र.प., सो नभए दाजु, भाई वा वंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत ।
 • तिन पुस्ता भित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित–पत्र ।
 • प्रमाण पेश गर्न नसक्नेहरुका लागि वंशजको नाताले ना.प्र.प.लिनु पर्दा नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को अनुसुचि ३ वमोजिमको ढाँचामा सर्जमिन स्थलमै गरिएको सनाखत ।
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत ।
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाण–पत्र ।
 • बसाइसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाइसराई प्र.प., जग्गाधनी दर्ता प्र.प. लगायतका कागजातहरु ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।
 
2

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • अनुसूची ७ फारममा गा.पा. अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको सिफारिस ।
 • वडा कार्यालयको सिफारिस ।
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि ।
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।
3

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन।

सुल्क

रु. १०/- को हुलाक टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण ।
 • तोकिएको प्रमाणित अनुसूची फारम–२ ।
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –४ प्रति ।
 • पिता, आमा वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत ।
4

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

सुल्क

रु. १३/- को हुलाक टिकट मात्र ।

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण ।
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।
5

नाबालक परिचय पत्र

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।

सुल्क

रु.१०/- को हुलाक टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • निवेदन ।
 • गा.पा. सिफारिस ।
 • वडा सिफारिस ।
 • बावु र आमाको ना.प्र.प. नक्कल र नाता प्रमाणित ।
 • बाबु-आमाको विवाह दर्ता । 
 • बसाई सराई प्र‍.प. नक्कल ।
 • जन्मदर्ता प्र.प. नक्कल ।
 • एस.एल.सी. वा कक्षा १० मा उत्तिर्ण भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल ।
 • फोटो ३ प्रति ।
 
6

पासर्पोट सामान्य सिफारिस

लाग्ने समय

न्यूनतम ४५ दिन ।

सुल्क

रु. ५,०००/- मात्र

जिम्मेवार कर्मचारी नारायण प्रसाद भण्डारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • ६ प्रति एमआरपी साईजको फोटो
 • कम्प्यूटरद्वारा भरिएको MRP फारम ।
 • १ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी ।
7

द्रुत पासर्पोट सिफारिस

लाग्ने समय

न्यूनतम ४५ दिन ।

सुल्क

रु. ५,०००/- मात्र ।

जिम्मेवार कर्मचारी नारायण प्रसाद भण्डारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • ६ प्रति एमआरपी साईजको फोटो ।
 • कम्प्यूटरद्वारा भरिएको MRP २ प्रति फारम ।
 • १ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी ।