Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ

daomanang.jpg
DAO, Manang
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ
Chame_manang.jpg
Chame, Manang
चामे, मनाङ
Tilicho_Lake.jpg
Tilicho Lake, Manang
तीलिचो ताल, मनाङ
Bhimthang_Valley.jpg
Bhimthang, Manang
भीमथाङ, मनाङ